top of page

Algemene voorwaarden en Privacy

Artikel 1 – Definities en begrippen

 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 

Opdrachtnemer: Stichting Plastische Chirurgie Oost Nederland en/of SanaCorp BV – handelend onder de naam SK-Plastische Chirurgie en/of de in voornoemde rechtspersonen werkzame vrijgevestigde medici (al dan niet handelende namens een rechtspersoon) die in de uitoefening van een geneeskundig beroep/bedrijf een Behandelingsovereenkomst sluit met de Opdrachtgever.

 

Opdrachtgever: degene die voor zichzelf (patiënt) of voor een patiënt een behandelingsovereenkomst sluit met de Opdrachtnemer.

 

Patiënt: de natuurlijk persoon op wie een plastisch chirurgische behandeling door Opdrachtnemer rechtstreeks betrekking heeft.

 

Hulpverlener: de natuurlijk persoon die werkzaam is bij Opdrachtnemer in de uitoefening van een geneeskundig beroep/bedrijf.

 

Behandelingsovereenkomst: de overeenkomst voor een Plastisch chirurgische behandeling waarbij de Opdrachtnemer zich tegenover de Opdrachtgever verbindt tot Plastisch chirurgische behandeling die rechtstreeks betrekking heeft op de patiënt.

 

Plastisch chirurgische behandelingen/Verrichtingen: alle medische ingrepen die aangeboden worden door Opdrachtnemer zowel in het kader van verzekerde zorg als onverzekerde zorg.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en de uitvoering van de

tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer gesloten Behandelingsovereenkomsten.

2. Indien partijen van deze voorwaarden willen afwijken dan dient dit schriftelijk te zijn vastgelegd in het EPD/persoonlijk dossier van de betreffende patiënt.

3. Bij van het in deze algemene voorwaarden bepaalde afwijkende bepalingen in de

Behandelingsovereenkomst, prevaleert het bepaalde in de Behandelingsovereenkomst.

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt

uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig blijken te zijn of

vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtnemer en Opdrachtgever zullen dan in overleg treden ten einde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij doel en strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

6. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden is geregeld, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

 

 

 

Artikel 3 – Totstandkoming overeenkomst – toestemming

 

1. De Behandelingsovereenkomst komt tot stand wanneer de Opdrachtgever de opdracht verstrekt aan Opdrachtnemer tot het verrichten van Plastisch chirurgische handelingen.

2. De minderjarige Opdrachtgever is aansprakelijk voor de verplichtingen die voortvloeien uit de door hem aangegane Behandelingsovereenkomst.

3. In de gevallen dat Opdrachtnemer een offerte heeft uitgebracht is deze vrijblijvend en geldig

gedurende zes maanden na dagtekening van de offerte, tenzij uit de offerte anders blijkt.

4. Voor Verrichtingen ter uitvoering van de Behandelingsovereenkomst is toestemming van de Patiënt vereist.

5. Toestemming van de ouders die het gezag uitoefenen over de Patiënt of diens voogd is vereist indien de Patiënt de leeftijd van 12 jaar nog niet heeft bereikt. Toestemming van de Patiënt is in dat geval niet vereist.

6. Naast toestemming van de Patiënt, is toestemming van de ouders die het gezag uitoefenen over de Patiënt of diens voogd vereist, als de Patiënt 12 jaar of ouder is, maar jonger dan 16. Zonder deze laatste toestemming kunnen de Verrichtingen op grond van de Behandelingsovereenkomst slechts worden uitgevoerd als dit kennelijk nodig is om ernstig nadeel voor de Patiënt te voorkomen of als de Patiënt na de weigering van deze toestemming, de Verrichtingen weloverwogen blijft wensen.

7. De in lid 5 en 6 bedoelde toestemming van ouders of voogd dient te blijken uit de aanwezigheid van ouders/voogd bij de intake (als hierna in artikel 4 bedoeld) en andere consulten.

 

 

Artikel 4 – Intake

 

1. Voordat de Behandelingsovereenkomst tot stand komt wordt de Opdrachtgever en/of de Patiënt door de Opdrachtnemer al dan niet schriftelijk geïnformeerd over:

    a. de (beoogde) resultaten en (mogelijke) gevolgen van de behandeling;

    b. alternatieven voor de behandeling;

    c. ingeval van onverzekerde zorg de prijs van de behandeling, de eventuele mogelijkheden ten aanzien van verzekeringen en het tijdstip/tijdstippen en de wijze van betaling;

    d. indien mogelijk het tijdstip/tijdstippen van de behandeling of de te verwachte periode waarin de behandeling plaats zal vinden en de plaats van behandeling;

    e. de bedenktijd (in beginsel twee weken) voor een Patiënt;

    f. de door een Patiënt na het sluiten van de Behandelingsovereenkomst te ondernemen acties;

    g. indien van toepassing: welke Hulpverlener(s) feitelijk de behandeling zal/zullen uitvoeren of bij de uitvoering van de Behandelingsovereenkomst zijn betrokken;

    h. de informatie/instructies voor de Patiënt, te volgen voorafgaand aan een behandeling;

    i. de instructies voor begeleiding, opvang, vervoer en bereikbaarheid;

    j. de instructies voor de Patiënt voor na de behandeling, inclusief de symptomen waarbij de Patiënt contact dient op te nemen en        gegevens van degene met wie alsdan contact dient te worden opgenomen;

    k. de bereikbaarheid van Opdrachtnemer als er complicaties optreden buiten werktijden;

    l. de onderhavige algemene voorwaarden;

 

De gegevens/informatie als bedoeld onder sub b, d, i, j, k, l en m dienen op schrift, al dan niet in de vorm van een brochure, aan de Opdrachtgever of de Patiënt gegeven te worden.

 

2. Bij de intake is de Opdrachtgever verplicht de naam en de bereikbaarheidsgegevens van een contactpersoon te verstrekken. Is dit niet mogelijk of gebeurt dit niet dan zal de Opdrachtnemer de huisarts van de Patiënt als zodanig beschouwen.

 

 

Artikel 5 – Verplichtingen Opdrachtnemer:

 

1. Opdrachtnemer neemt bij zijn werkzaamheden de zorg van een goed Opdrachtnemer in acht en

handelt daarbij in overeenstemming met de op hem rustende verantwoordelijkheid zoals deze voortvloeit uit de voor de hulpverlener geldende professionele standaard en de richtlijnen van de beroepsgroep.

2. Op Opdrachtnemer rust geen resultaatsverplichting doch slechts een inspanningsverplichting waarbij Opdrachtnemer de Behandelingsovereenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de hiervoor in lid 1 bedoelde standaard en richtlijnen zal uitvoeren.

3. De Opdrachtnemer maakt bij zijn werkzaamheden gebruik van medicijnen, implantaten en ander instrumentarium, die zijn geregistreerd en waarvan de herkomst kan worden getraceerd.

4. Onverminderd het bepaalde in het eerste lid voldoet Opdrachtnemer bij de totstandkoming en uitvoering van de Behandelingsovereenkomst aan de kwaliteitseisen opgenomen in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg. Daar waar deze kwaliteitseisen afwijken van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, prevaleert het bepaalde in deze algemene voorwaarden.

5. Opdrachtnemer is gehouden een aansprakelijkheidsverzekering aan te gaan en in stand te houden voor een bedrag van maximaal € 1.000.000,00.

6. Opdrachtnemer zal een verzoek tot doorverwijzing naar een andere deskundige hulpverlener voor een second opinion niet weigeren en zal indien door de Patiënt gewenst de resultaten van de second opinion met de Patiënt bespreken.

7. Bij ontslag uit de kliniek vindt een ontslaggesprek tussen de Patiënt en hiertoe bevoegde medewerker van Opdrachtnemer plaats waarbij de voor de nazorg noodzakelijke instructies aan de Patiënt aan de orde komen. Voor zover nodig worden de instructies schriftelijk meegegeven al dan niet in de vorm van een brochure. In elk geval wordt schriftelijk meegegeven een instructie over de symptomen waarbij de Patiënt contact dient op te nemen met Opdrachtnemer.

8. Opdrachtnemer richt een dossier in met betrekking tot de behandeling van de Patiënt.

9. Voor zover dit voor een goede hulpverlening noodzakelijk is, maakt Opdrachtnemer aantekening van de gegevens over de gezondheid van de Patiënt en de uitgevoerde verrichtingen en neemt hij andere stukken met zodanige gegevens in het dossier op. Onder meer worden vastgelegd:

    a. toegediende en voorgeschreven medicatie;

    b. indien van toepassing de traceerbaarheid van medicatie, implantaten en andere medische hulpmiddelen.

10. Op verzoek van de Patiënt verstrekt Opdrachtnemer zo spoedig mogelijk gratis inzage van het

dossier aan de Patiënt. Indien de Patiënt afschriften van stukken uit zijn dossier wil ontvangen is de Patiënt een vergoeding verschuldigd conform het Besluit kostenvergoedingen rechten betrokkene WBP.

11. Verstrekking van het in lid 10 bepaalde blijft achterwege voor zover dit noodzakelijk is in het belang van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van een ander.

12. Op verzoek van de Patiënt voegt Opdrachtnemer een door de Patiënt afgegeven verklaring met betrekking tot de in het dossier opgenomen stukken aan het dossier toe.

13. Opdrachtnemer vernietigt de door hem in het dossier bewaarde bescheiden binnen drie maanden nadat de Patiënt daarom gevraagd heeft tenzij redelijkerwijs aannemelijk is dat bewaring van aanmerkelijk belang is voor een ander dan de Patiënt en/of als vernietiging volgens de wet niet is toegestaan.

14. Behalve als om eerdere vernietiging is gevraagd, bewaart Opdrachtnemer de bescheiden in het dossier gedurende 15 jaren vanaf het tijdstip waarop zij zijn vervaardigd of zoveel langer als uit de zorg van een goed Opdrachtnemer voortvloeit.

15. OpdrachtnemerverstrektzonderdeinstemmingvandeCliëntgeengegevensaanderdentenzijzij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak en Opdrachtnemer zich terzake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning.

Onder derden vallen niet:

    a. degenen die rechtstreeks of indirect (bijvoorbeeld de betreffende huisarts) zijn betrokken bij de uitvoering van de Behandelingsovereenkomst als de verstrekking van gegevens en inzage noodzakelijk is voor de door hen te verrichten werkzaamheden;

    b. in het geval van een Cliënt jonger dan 16 jaar, de ouders die het gezag over de Cliënt uitoefenen of de voogd.

 

 

Artikel 6 – Verplichtingen Opdrachtgever/Patiënt

 

1. Opdrachtgever/Cliënt draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever/Patiënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Behandelingsovereenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Behandelingsovereenkomst benodigde gegevens niet tijdig zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht om de uitvoering van de Behandelingsovereenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra

kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever/Patiënt in rekening te brengen.

2. Opdrachtgever/Patiënt dient de adviezen van Opdrachtnemer welke betrekking hebben op de

periode voorafgaand en na de Plastisch chirurgische behandelingen/Verrichtingen, strikt op te

volgen.

3. Opdrachtgever is aan Opdrachtnemer de in de Behandelingsovereenkomst overeengekomen prijs verschuldigd.

4. Opdrachtgever is op verzoek van Opdrachtnemer en naar keuze van Opdrachtnemer verplicht om voorafgaand aan de uitvoering van de Behandelingsovereenkomst de volledige prijs te voldoen dan wel een redelijke aanbetaling op de overeengekomen prijs als in het vorige lid bedoeld te doen.

5. Opdrachtgever en/of Patiënt kan/kunnen geen rechten ontlenen aan de

Behandelingsovereenkomst indien niet aan de door Opdrachtnemer gestelde betalingsvoorwaarden is voldaan. Indien Opdrachtgever zich niet houdt aan de gestelde betalingsvoorwaarden dan is Opdrachtgever zonder sommatie of ingebrekestelling in verzuim en heeft Opdrachtnemer het recht om een rente van 1 % per maand in rekening te brengen tot aan de datum van algehele voldoening, onverminderd de overige rechten die Opdrachtnemer alsdan heeft. Indien Opdrachtnemer besluit de vordering ter incasso uit handen te geven dan is Opdrachtgever verplicht de daarmee gemoeide gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten integraal aan Opdrachtnemer te vergoeden.

6. Patiënt dient de nodige zorg in acht te nemen om schade aan of vermissing van zijn eigendommen te voorkomen.

 

 

Artikel 7 – Overmacht

 

1. Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Opdrachtgever indien hij daartoe wordt gehinderd als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor zijn rekening komt.

2. Onder overmacht wordt onder andere verstaan: een onvoorzien tekort aan personeel, spoedingrepen, ziekte/belet van Hulpverlener, een algemeen gebrek aan de benodigde grondstoffen en/of andere voor het uitvoeren van de Behandelingsovereenkomst benodigde zaken of diensten, stagnatie bij toeleveranciers of andere derden, algemene vervoersproblemen en alle andere van buiten komende oorzaken voorzien of niet voorzien waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen maar waardoor Opdrachtnemer niet in staat is zijn verplichtingen jegens Opdrachtgever na te komen.

3. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Behandelingsovereenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan drie maanden is ieder van de partijen gerechtigd de Behandelingsovereenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

4. Indien Opdrachtnemer op het moment van intreden van de overmachtssituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de Behandelingsovereenkomst heeft voldaan, heeft Opdrachtnemer het recht het reeds uitgevoerde deel afzonderlijk te factureren. Hetzelfde geldt indien Opdrachtnemer slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen. Voor zover Opdrachtgever de overeengekomen prijs niet reeds vooraf heeft voldaan is de Opdrachtgever dan verplicht de betreffende factuur te voldoen alsof het een afzonderlijke opdracht betrof. Het bepaalde in dit lid geldt niet als het reeds uitgevoerde of uitvoerbare deel van de Behandelingsovereenkomst geen zelfstandige waarde heeft.

 

 

Artikel 8 – Aansprakelijkheid Opdrachtnemer

 

1. Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor lichamelijke en/of materiële schade, welk

rechtstreeks is ontstaan bij de uitvoering van de Behandelingsovereenkomst en welke schade rechtstreeks het gevolg is van een aan Opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de Behandelingsovereenkomst.

2. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen doch niet beperkt tot gevolgschade en gederfde winst.

3. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade jegens derden.

4. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is te allen tijde beperkt tot het bedrag van de door de

verzekeraar van Opdrachtnemer gedane uitkering.

5. Indien de verzekeraar van Opdrachtnemer in enig geval niet tot uitkering overgaat, of de schade

niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot het bedrag van de factuur voor de uitgevoerde Behandelingsovereenkomst of dat deel daarvan dat de schade betreft.

6. De beperking van de aansprakelijkheid geldt niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Opdrachtnemer en/of Hulpverlener.

7. Rechten op vergoeding wegens aansprakelijkheid verlopen na één jaar nadat het schadeveroorzakende feit zich heeft voorgedaan.

8. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die voortkomt uit ten onrechte door of namens Opdrachtgever niet verstrekte en/of door of namens Opdrachtgever onvolledige, onjuiste en/of niet waarheidsgetrouwe verstrekte informatie en/of het door de Patiënt niet naleven van het bepaalde in artikel 6 lid 2 hiervoor.

 

 

Artikel 9 – Aansprakelijkheid Opdrachtgever

 

1. Opdrachtgever is aansprakelijk voor vergoeding van de schade die Opdrachtnemer en/of

Hulpverlener lijdt als gevolg van een tekortkoming van Opdrachtgever en/of Patiënt in de nakoming van de verplichtingen uit de Behandelingsovereenkomst.

2. Indien Opdrachtgever aantoont en zo nodig bewijst dat de tekortkoming hem of de Patiënt niet kan worden toegerekend, is hij niet aansprakelijk voor de schade bedoeld in het vorige lid behalve voor zover er sprake is van een voordeel als bedoeld in artikel 6:78 BW.

 

 

Artikel 10 – Opzegging/wijziging/opschorting van de Behandelingsovereenkomst

 

1. Opdrachtnemer kan de Behandelingsovereenkomst niet opzeggen behalve bij gewichtige redenen, daaronder begrepen doch niet beperkt tot onbehoorlijk en/of onheus gedrag van Patiënt en/of handelen in strijd met het bepaalde in artikel 6 hiervoor. In dat laatste geval kan Opdrachtnemer er ook voor kiezen om de uitvoering van de Behandelingsovereenkomst op te schorten. Eventuele risico’s die samenhangen met en/of schade en/of kosten (zowel aan de zijde van Opdrachtnemer als aan de zijde van Opdrachtgever/Patiënt) die voortvloeien uit de opschorting of opzegging van de overeenkomst door Opdrachtnemer, komen volledig voor rekening en risico van Opdrachtgever/Patiënt.

2. Opdrachtgever kan de Behandelingsovereenkomst te allen tijde opzeggen met dien verstande dat Opdrachtgever alsdan aan Opdrachtnemer de kosten dient te vergoeden die Opdrachtnemer tot aan de opzegging heeft gemaakt waaronder begrepen doch niet beperkt tot de kosten van de huur van operatie- of behandelruimte en onverminderd het hierna bepaalde in artikel 11.

 

 

Artikel 11 – Afzegging of niet verschijning

 

1. Consultatieafspraken die 24 uur of korter voor de betreffende afspraak worden afgezegd, of zonder dat de Patiënt verschijnt niet worden afgezegd, kunnen door Opdrachtnemer bij Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

2. Voor behandelafspraken voortkomend uit de Behandelingsovereenkomst die 14 dagen of korter

voor de betreffende afspraak worden afgezegd of zonder dat de Patiënt verschijnt niet worden afgezegd, kan Opdrachtnemer bij Opdrachtgever de kosten in rekening brengen die Opdrachtnemer ondanks het niet plaatsvinden van de behandelafspraak heeft gemaakt met een minimum van het bedrag gelijk aan de aanbetaling als bedoeld in artikel 6 lid 3 bedoeld.

3. Behoudens tegenbewijs strekt de administratie van Opdrachtnemer tot het volledige bewijs dat de afspraak als bedoeld in lid 2 en 3 is gemaakt.

 

 

Artikel 12 – Gegevens voor statistiek of wetenschappelijk onderzoek

 

1. Zonder toestemming van de Patiënt kunnen, in afwijking van het bepaalde in artikel 5 lid 15 hiervoor, voor statistiek of wetenschappelijk onderzoek op het gebied van volksgezondheid aan een ander desgevraagd gegevens of inzage in de bescheiden worden verstrekt indien:

    a. het vragen van toestemming in redelijkheid niet mogelijk is en met betrekking tot de uitvoering van het onderzoek is voorzien in zulke waarborgen dat de persoonlijke levenssfeer van de Patiënt niet onevenredig wordt geschaad, of

    b. het vragen van toestemming, gelet op de aard en het doel van het onderzoek, in redelijkheid niet kan worden verlangd en Opdrachtnemer ervoor zorg heeft gedragen dat de gegevens zo worden verstrekt dat herleiding tot individuele natuurlijke personen wordt         voorkomen.

2. De in het vorige lid bedoelde verstrekking van gegevens of inzage in de bescheiden is alleen mogelijk indien:

    a. het onderzoek een algemeen belang dient en niet zonder de desbetreffende gegevens kan worden uitgevoerd en

    b. voor zover Patiënt niet uitdrukkelijk bezwaar heeft gemaakt tegen verstrekking van inzage.

3. Van een vestrekking van gegevens of inzake als bedoeld in dit artikel wordt door Opdrachtnemer aantekening gemaakt in het dossier.

 

 

Artikel 13 – Klachtenregeling

 

1. Opdrachtnemer beschikt over een klachtenprocedure en behandelt klachten overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2. Klachten over de uitvoering van de Behandelingsovereenkomst en/of de daarop betrekking

hebbende factuur moeten onverwijld nadat Opdrachtgever en/of de Patiënt de gebreken heeft geconstateerd respectievelijk de factuur heeft ontvangen, schriftelijk, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de klachtenfunctionaris van Opdrachtgever: klachtenfunctionaris van het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis te Nijmegen.

3. Bij Opdrachtnemer ingediende klachten worden binnen 6 weken gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Opdrachtgever per omgaand geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie van de termijn waarbinnen men een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4. Een klacht als in het eerste lid bedoeld, schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.

5. Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, is er sprake van een geschil dat

conform het in artikel 14 hierna bepaalde kan worden beslecht.

 

 

Artikel 14 – Geschillen en toepasselijk recht

 

1. Alle geschillen die verband houden met de totstandkoming en/of de uitvoering van de

Behandelingsovereenkomst worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Gelderland doch niet eerder dan nadat de in het vorige artikel bedoelde klachtenprocedure gevolgd is en de betreffende klacht niet in onderling overleg is opgelost.

2. Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is het Nederlands Recht van toepassing.

 

 

Artikel 15 – Wijziging en vindplaats algemene voorwaarden

 

1. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en zijn te downloaden van de website van Opdrachtnemer.

2. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de onderhavige algemene voorwaarden te wijzigen

doch van toepassing is steeds de versie die gold ten tijde van het tot stand komen van de Behandelingsovereenkomst.

 

 

 

Privacyverklaring SK-Plastische Chirurgie

 

1. Algemeen

Om goede zorg te kunnen verlenen, leggen wij uw contactgegevens en medische gegevens vast. Wij doen dit in lijn met de bepalingen over de geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat wil zeggen dat wij uw gegevens alleen gebruiken voor het verlenen van medisch noodzakelijke en/of cosmetische zorg en de bijbehorende administratie en dat wij uw gegevens goed beveiligen tegen inbreuk door derden. Wij bewaren uw gegevens zolang als nodig is voor het verlenen van onze zorg en zolang de wet ons verplicht om uw gegevens te bewaren. Na deze termijn zullen wij uw gegevens verwijderen. Uw gegevens worden opgeslagen in het systeem van SK. Uw gegevens komen in het gezamenlijke patiëntendossier zodat uitwisseling met de specialisten van SK veilig en eenvoudig gaat. Om dit proces goed te laten verlopen zijn hiervoor duidelijke afspraken met SK gemaakt. Wij wisselen ook gegevens uit met andere zorgverleners, zoals huisartsen, apotheken, ziekenhuizen, fysiotherapeuten etc. Dit doen wij via beveiligde systemen en alleen als dit nodig is in verband met een actuele zorgvraag of na uw toestemming. Dit geldt ook voor bedrijven die ons ondersteunen met zorgproducten of diensten. Als gegevens met toestemming zijn verkregen, dan heeft u het recht om deze toestemming ook weer in te trekken. Onze medewerkers raadplegen uw gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun taken. Om de kwaliteit van onze dienstverlening in de gaten te houden en te verbeteren, kunnen wij of SK u een vragenlijst voorleggen of op een andere manier benaderen. U moet toestemming verlenen als wij gegevens aan derden moeten verstrekken (bijvoorbeeld een arboarts, verzekeringsarts of UWV). Wij hebben ICT-leveranciers ingeschakeld voor het onderhoud en beheer van onze informatievoorziening (grotendeels hebben wij dit Verweijen ICT te Mill. Wij hebben deze leveranciers zorgvuldig geselecteerd en met hen duidelijke afspraken gemaakt over geheimhouding en beveiliging. Ook hebben wij contracten met uw zorgverzekeraar op basis waarvan wij onder meer uw declaraties doorsturen. Verder worden beveiligingsmaatregelen volgens de NEN7510 – een standaard voor informatiebeveiliging in de zorg – toegepast. Wanneer het – ondanks onze maatregelen - mocht gebeuren dat derden ongeautoriseerd toegang krijgen tot uw gegevens, dan melden wij dat bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

2. Uw rechten

U heeft recht op inzage in uw gegevens. Wanneer blijkt dat gegevens over u niet kloppen heeft u het recht om deze door ons te laten corrigeren of te laten verwijderen. Hierbij kan het voorkomen dat het niet mogelijk is om (volledig) te voldoen aan een verzoek (bijvoorbeeld als uw inzage leidt tot een inbreuk op de privacy van anderen). Mocht u uw gegevens willen inzien, kunt u hierover contact opnemen met ons secretariaat. Omdat wij jaarlijks minder dan 10.000 nieuwe patiëntencontacten hebben is er geen privacy functionaris ingesteld.

 

3. Klachten

Als u klachten of complimenten heeft over de wijze waarop wij uw gegevens behandelen, neemt u dan contact via onze website. De gegevens en e-mailadres staan op onze website. Mocht u er met ons niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Waarom kiest u voor SK?

Gespecialiseerde chirurgen

Geen wachttijden

Persoonlijke benadering

Vergoeding door verzekeraars

085 - 020 31 71

Stuur een mail

Spoed

bottom of page